• Szeretettel várjuk a Trinitum rendezvény- és oktatótermeiben Buda központjában!

 • telefon: +36 20 950 5659

  email: info@trinitum.hu

 • A SZERZŐDÉS TÁRGYA

  A szolgáltatás, mellyel a Megrendelő a szerződés keretében megbízza a Vállalkozót. A Vállalkozó a szerződés keretében vállalja a meghatározott szolgáltatás teljes körű elvégzését. A szerződés tárgyát képező munkák körében elvégzendő feladatok részletezését és feltételeit a bérleti szerződésben részletezik.

  JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

  Vállalkozó:

  A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződésben meghatározott terem bérbe adását, megfelelő minőségben és határidőre teljesíti.

  A Vállalkozó vállalja, hogy a bérlés időtartama során tudomására jutott információkat, üzleti titokként kezeli és harmadik félnek nem adja át.

  A Vállalkozó felelősséget vállal a tevékenységi körében bekövetkezett károkért, de rajta kívül álló okok miatt történt károkért felelősséget nem vállal. Mindennemű káresetről a Megrendelő a Vállalkozónak 2 munkanapon belül írásban értesítést küld.

  Megrendelő:

  A Megrendelő kötelezettséget vállal a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének elfogadására, és a vonatkozó ellenérték megfizetésére.

  A Megrendelő a teljesítés megkezdése előtt köteles a Vállalkozónak átadni minden dokumentumot, információt, amely a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.

  A Megrendelő nem érvényesíti kárát Vállalkozóval szemben azokban az esetekben, melyek a Megrendelő hiányosságából fakadnak.

  A SZERZŐDÉS HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGE

  A szerződés annak aláírásával lép életbe és kölcsönösen megállapodott, illetve a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges időre szól.

  A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE

  A Vállalkozó feladatait a szerződésben rögzített adatok alapján végzi a Megrendelővel egyeztetett időpontban, időintervallumban. A szolgáltatás teljesítésének helye a szerződésben, illetve mellékletben rögzített objektum. A szolgáltatás teljesítésének kezdő időpontja és gyakorisága felek kölcsönös megállapodása alapján a szerződésben, illetve mellékletben rögzített időpont és gyakoriság. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a szerződésszerű teljesítést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.

  A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

  A szerződés kizárólag a Felek kölcsönös akaratából írásban módosítható. Bármelyik félnek jogában áll azt írásban felmondani. A Felek a felmondás előtt, a szerződésben foglalt kötelezettségeiket teljesíteni tartoznak, azaz a Vállalkozó köteles a tevékenység végzésére a Megrendelő pedig a bérleti díj megfizetésére. A szerződés megszűnésének napjával pedig felek egymással elszámolni tartoznak. Valamely Fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a jelen szerződést a másik félhez intézett felmondó nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani. A szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek a Vállalkozót a szerződésben meghatározott feladatok elvégzéséért, szintén a szerződésben rögzített díj illeti meg. A szolgáltatás árai kölcsönös megállapodás alapján tartalmazzák, vagy nem tartalmazzák a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos felmerült egyéb költségeket. A bérleti díj kiegyenlítése a Vállalkozó részére az általa kiállított számla ellenében készpénzben vagy átutalás útján történik.

  VEGYES RENDELKEZÉSEK

  A Felek a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el, valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul értesítik egymást. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadók.